Podmienky pridelenia predajnej plochy pre predajcov

 

 1. Predaj trhových miest na hodový jarmok je prostredníctvom webovej stránky Mestského kultúrneho strediska Topoľčany

www.kulturato.sk

 1. Predajca má povinnosť kúpiť si predajné miesto najmenej na 3 dni (jedno miesto je (3×2 m).
 2. Bez potvrdenia o pridelení predajnej plochy je zakázané umiestniť predajný stánok na vyznačenej ploche.
 3. Pri zakúpení predajného miesta predajca odovzdá fotokópie príloh, ktoré sú uvedené v Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste!

V prípade nepredloženia dokladov potrebných k predaju daného sortimentu nebude predajcovi umožnené zakúpiť predajné miesto!

 1. Kapacita predajnej plochy pre predajcov s nápojmi a občerstvením je obmedzená.
 2. Predajcovia občerstvenia sú povinní zabezpečiť predajné miesto tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu alebo poškodeniu a zaplatiť kauciu vo výške 150,- €.
 3. Zaplatené nájomné za predajnú plochu sa nevracia.
 4. Na zaplatenej predajnej ploche musí predávať subjekt, ktorý si ju zakúpil. V prípade zistenia, že tam predáva iný podnikateľský subjekt, tento musí opustiť predajnú plochu bez nároku na vrátenie akýchkoľvek finančných prostriedkov.
 5. Zakázané je parkovať motorové vozidlá na verejnej zeleni,  parkovať na priľahlých parkoviskách.
 6. V ostatných lokalitách je vjazd do pešej zóny povolený motorovým vozidlám za účelom montáže a demontáže predajných stánkov a na vyloženie a naloženie tovaru.
 7. Ak predajca nezaujme svoje zaplatené predajné miesto dňa 03.10.2019 do 9,00 hod., miesto bude predané inému záujemcovi bez vrátenia zaplateného nájomného.
 8. Stánky stavať tak, aby bola dodržané uličná čiara za stánkom 1,5 m pre chodcov.
 9. Motorové vozidlá môžu byť ponechané za stánkom pod podmienkou zaplatenia poplatku za auto v zmysle cenníka pre jarmoky na rok 2019, a to:
 • pred Sociálnou poisťovňou,
 • Nám. M. R. Štefánika – nad pitítkom smerom ku kamennému pódiu a oproti kostolu pred verejnou zeleňou, vpravo od kostola smerom ku fontáne,
 • Pribinova ul. – od OD KOCKA smerom k reštaurácii Segafredo.
 1. Vjazd do pešej zóny je povolený motorovým vozidlám za účelom montáže a demontáže predajných stánkov a na vyloženie a naloženie tovaru.

 

Základné podmienky pri predajni potravín na jarmoku:

 

Predaj potravín môže byť realizovaný iba za podmienok, ktoré ustanovuje zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a ustanovenia nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.

Predávajúci je povinný:

 1. Zabezpečiť predaj potravín za podmienok, ktoré spĺňajú požiadavky ich zdravotnej bezpečnosti a kvality
 2. Udržiavať predajné miesto určené na predaj potravín v náležitom hygienickom stave, v čistote a v neporušenom technickom stave
 3. Umiestniť potraviny tak, aby bolo odstránené akékoľvek riziko možnej kontaminácie
 4. Vylúčiť priamy styk potravín s látkami, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich zdravotnú bezpečnosť a kvalitu
 5. Uchovať potraviny za predpísaných podmienok skladovania, vrátane regulovaných teplotných podmienok – v súlade s podmienkami uchovávania deklarovanými  výrobcom na obale spotrebiteľského balenia
 6. Mať k dispozícii potrebné nadobúdacie doklady pre všetky potraviny, ktoré predáva
 7. Predávať potraviny iba zreteľne a správne označené a to v štátnom slovenskom jazyku
 8. Predávať potraviny iba riadne zabalené – obaly nesmú byť zdrojom akejkoľvek kontaminácie. Pre obaly určené na priamy kontakt s potravinami – preukázať Vyhlásenie o zhode materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
 9. Pri uchovávaní a predaji potravín dodržiavať zásady osobnej hygieny
 10. Predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu potravinového dozoru:
 • platný zdravotný preukaz predávajúceho
 • živnostenský list pre podnikanie
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predaj potravín ambulantným spôsobom