P R E V Á D Z K O V Ý     P O R IA D O K

 

VEĽKÉHO TOPOĽČIANSKEHO JARMOKU

        

03.10. – 05.10.2019

 

 Za účelom zabezpečovania hygieny a kultúry predaja, čistoty predajných stánkov a ich okolia, predaja zdravotne nezávadných požívatín, ďalej v záujme vylúčenia osôb ku epidémie nákazlivých ochorení z požitia predávaných požívatín Mestské kultúrne stredisko Topoľčany vydáva tento

 

Z Á V Ä Z N Ý    P O K Y N

 

pre predávajúcich:

 

 1. Predajné stánky je potrebné upraviť tak, aby bolo možné vytvoriť dostatočný priestor pre umiestnenie stabilných regálov na uloženie potravinárskeho tovaru. Tovar nesmie byť uložený na podlahe, prípadne na zemi.
 2. Suroviny a potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré sú zabezpečené mimo obchodu, musia byť prehliadnuté veterinárnou službou a predávajúci musia mať k dispozícií k nahliadnutiu veterinárne osvedčenie – atest o ich spôsobilosti pre ľudský konzum a povolenie činnosti.
 3. Predávajúci je povinný na uloženie a vystavenie mäsových výrobkov, mäsových polotovarov a mliekárenských výrobkov zabezpečiť vyhovujúce a kapacitne postačujúce chladiace zariadenia. Zásobovanie stánkov riešiť tak, aby nedochádzalo k hromadeniu výrobkov mimo chladiacich priestorov.
 4. Pre predaj nebalených potravín je predávajúci povinný zabezpečiť dostatočné množstvo čistého a vhodného obalového materiálu pre balenie potravín. Pri manipulácii s požívatinami použiť potrebné pracovné pomôcky – kliešte, vidličky, lopatky a pod.
 5. Pri predaji nápojov a tepelne upravených mäsových výrobkov používať len poháre a podnosy na jedno použitie.
 6. Pri predaji potravín v originálnom balení od výrobcu je predávajúci povinný preukázať pôvod potravín dodacím listom, ako i dodržanie spotrebnej lehoty.
 7. Osoby manipulujúce s požívatinami musia mať vhodný pracovný odev a aj pokrývku na hlavu, základné vybavenie na dodržiavanie osobnej hygieny – vodu, čistiace prostriedky, utierky.
 8. Všetky osoby, ktoré budú vykonávať výrobu, rozvoz a predaj požívatín, musia deklarovať zdravotnú spôsobilosť (platný zdravotný preukaz) a odbornú spôsobilosť v zmysle vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Zz. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov. Z predaja je nutné vyradiť osoby s hnisavými kožnými ochoreniami.
 9. Každý predajca potravinárskeho tovaru a prevádzkovateľ stánku s rýchlym občerstvením musí mať k ambulantnému predaju posudok orgánu na ochranu zdravia (podľa bydliska, miesta podnikania…) a kópiu tohto rozhodnutia predloží organizátorovi akcie.
 10. Po celú dobu predaja dodržiavať čistotu predajných pultov, stolov a okolia stánkov. Za poriadok je zodpovedný každý predávajúci sám.

 

pre organizátora – MsKS Topoľčany:

 

 1. WC zariadenia pre kupujúcich budú prevádzkované nasledovne:- verejné WC zariadenie na Nám. M. R. Štefánika
 2. WC zariadenie len pre predajcov z občerstvovacích stánkov sa nachádzajú v priestoroch Domu kultúry  Topoľčany. Na iných miestach nie je  povolené podávať občerstvenie.
 3. 15.Dostatočné množstvo pitnej vody pre dodržiavanie osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny a WC zariadenie zvlášť pre týchto predávajúcich budú zabezpečené v priestoroch Domu kultúry Topoľčany.
 4. Pre predajné stánky zabezpečí pripojenie na elektrickú energiu.
 5. Na odkladanie odpadkov zabezpečí MsKS dostatočné množstvo odpadkových nádob. Odvoz odpadkov zabezpečovať priebežne tak, aby nedochádzalo k ich hromadeniu a znečisťovaniu okolia.
 6. Po skončení akcie, priestory vyčistiť a dať ich do pôvodného stavu.
 7. Oboznámiť s týmto pokynom všetkých účastníkov jarmoku, ktorým bol udelený súhlas na predaj požívatín.Každý predávajúci požívatín dostane kópiu Záväzného pokynu na tento jarmok.
 8. Budeme sa riadiť Všeobecným záväzným nariadením mesta Topoľčany o Trhovom poriadku príležitostných trhov č. 6/2015 – Čl. 9.